مصارف در

مصارف در

● مکانیکال های واحد های صنعتی بزرگ و کوچک
● پروژه های نفت ، گاز، پتروشیمی و کِشتی رانی ها
● تعمیر کارانِ تعمیرات اساسی پروژه ها
● تکنسین های کارگاه های تراشکاری
● تعمیر کاران خودرو، تعویض روغنی ها
و تمام افراد و مشاغلی که به موجب کار روزانه، دست های آنها آغشته به چربی، گریس و سیاهی ناشی از تعمیر قطعات و ادوات صنعتی و مکانیکی می شود.