مزایای پودر سطوح و ظروف ارگانیک

مزایای پودر سطوح و ظروف ارگانیک

● عدم تولید هرگونه گاز سمی و خطرناک در هنگام شست و شو
● طیف وسیع شست و شو نسبت به حجم آن
● خاصیت ضدعفونی کنندگی طبیعی
● کف کنترل شده جهت جلوگیری از اصراف آب
● عدم استفاده از دستکش حین شست و شو با پودر سطوح و ظروف
● عدم تغییر رنگ شیرآلات بهداشتی، ظروف برنز