بسته بندی ها

بسته بندی ها

● پاکت 5 کیلوگرمی
● پاکت 3 کیلوگرمی
● بطری 900 گرمی
تمامی این بسته بندی ها با توجه به پارامتر های مورد استفاده در واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک، انواع سالن ها و حتی برای
مصارف خانگی در نظر گرفته شده است.
در صورت تمایل، تیم ما میتواند محصول را در حجم های بیشتر و نوع بسته بندی را با توجه به سلیقه مشتریان ارائه کند.
تا رضایت و راحتی مشتریان را به ارمغان بیاورد .